Sobre la solitud // Sobre la soledad

[En català]

Recopilo algunes de les reflexions que vaig fer el passat 2 d’octubre a Metròpoli de Ràdio4 (rne) comentant un informe sobre la soledat a l’Estat espanyol.

 

“L’home solitari és una bèstia o un déu.” (Aristòtil)

Crec que el primer que cal fer per parlar de soledat és aclarir les diferents dimensions del tema. Hi ha moltes maneres d’estar sol, de sentir-se sol o d’estar en soledat. Hi hauria una soledat física, en el sentit d’estar apartat (aïllat, allunyat, separat) dels altres éssers humans i no tenir (o no voler tenir) un contacte físic. Viure sol, passejar sol la muntanya, dormir sol, fugir dels espais públics i de les aglomeracions, estar aïllat en una habitació (o cel·la), etc., serien formes d’aquesta soledat. Evidentment, pot resultar una soledat volguda o imposada, beneficiosa o no.

Diferent d’aquesta, soledat física, palpable i sovint ben visible, hi ha el sentiment de soledat. Sovint, la formulació de “em sento sol” o el sentiment d’estar sol comporta cert malestar o patiment. Ens referim a una soledat no volguda, a una manca de sentir-se a prop o a la vora d’algú, a un no tenir la simpatia o la compassió d’algú. També la incomprensió pot provocar aquest sentiment. Es pot estar sol en mig d’una multitud, sentir-se sol entre els companys i companyes de feina, sol a la família, sol al món.

I encara hi pot haver, com a mínim, una tercera manera d’estar sol, diferent de les anteriors, que podríem anomenar la desconnexió o la manca xarxa relacional i social. Aquesta desconnexió d’un amb la resta d’humans no té per què implicar el sentiment de soledat, ni l’aïllament físic. Es tracta d’un no tenir a ningú en cas de necessitat, d’estar mancat de família, de veritables relacions d’amistat, de xarxa professional o social a la qual recórrer en cas de necessitat d’algun tipus. De fet, pot ser la forma més dramàtica (i amb pitjor conseqüència) d’estar sola o sol, encara que pugui passar desapercebuda.

Com diu Aristòtil molt encertadament, l’home solitari (que viu o pot viure sol) és una bèstia o un déu. Certament, només les bèsties (algunes bèsties) i potser els déus poden viure sols. L’ésser humà només pot néixer i créixer en un context social, al costat d’altres éssers humans, i els nostres espais interns (per més que els sentim com personals, propis i únics) són polítics i socials, fets de sociabilitat. Els Robinsons que hi ha o hi ha hagut al món, els llops esteparis (voluntaris o forçats), tots ells pensen, és a dir, parlen en veu baixeta, una manera particular de conversar amb un “altre”. El llenguatge (el pensament) no és un fet individual sinó allò que sense ésser de ningú i ser de tots ens és donat incondicionalment (ens fa humans i socials).

Sempre hi ha hagut persones solitàries o que se senten soles (ho estiguin o no), però l’aïllament social no ha estat desitjat mai per ningú. Recordem que l’ostracisme (l’expulsió de la ciutat, de la comunitat de la qual formes part, de la tribu) i/o la indiferència social, l’aïllament social, és un dels càstigs més terribles i cruels que es poden aplicar. Segurament, i en determinades circumstàncies, és pitjor que la mort perquè té el mateix resultat però lentament i acompanyat de gran patiment.

En aquest sentit, cal entendre la humanitat com un conjunt de comunitats de mortals que s’uneixen per fer front a la mort i al patiment o, en definitiva, a la falta de sentit, a la manca d’implicació en algun context o projecte humà. El que els humans no podem suportar és aquesta falta de sentit i d’implicació en el món. Estar implicat vol dir “emocionar-se”, sentir que paga la pena estar viu… i és així perquè hi ha emoció, implicació en allò que es fa i es viu. En aquest projecte la soledat implica un fracàs. Només els éssers humans poden ajudar als éssers humans [amb això no estic negant el valor i la implicació de i amb altres éssers vius en moltes dimensions de la vida]. Ens necessitem constantment.

L’ésser humà modern, en les societats contemporànies, valora enormement l’autonomia personal i la independència en moltes dimensions de la vida (sobretot la independència econòmica, o la psicològica, per exemple). De fet, mantenir la “independència” –com la idea de “créixer amb autonomia”- és un valor central per moltes persones. Són evidents alguns dels guanys de l’individu modern en el seu (suposat) alliberament d’algunes de les subjeccions clàssiques a les comunitats i tradicions de les quals formàven –i formen- part. Autonomia moral, capacitat de decidir sobre la pròpia vida, criteri per escollir la vida que volem tenir, etc., són alguns d’aquests guanys. També ha tingut alguns costos. La soledat, com desinserció social, podria ser un d’ells.

Com he dit abans (i això és el que es pot oblidar), els espais interiors, els pensaments, els sentiments, els valors… estan fets de substància pública i social, muntats i ordenats en conversa amb els altres, amb persones que ens importen i amb les quals ens sentim implicats. És amb aquestes converses que ens fem humans, i només en conversa podem créixer. Aquestes converses es poden trencar, sovint es trenquen, es tornen difícils o impossibles (com passa en algunes parelles, entre pares i fills, entre socis o amics). Si totes es trenquen o es fan molt difícils, ens sentim sols, estem sols, i no podem comptar amb el suport i la implicació d’un altre ésser humà. Les societats modernes [n’he parlat sovint en aquestes pàgines] dificulten les converses i fan difícil la implicació (més enllà de la compulsió emocional).

La soledat, en qualsevol de les tres formes o dimensions assenyalades al principi, té molt a veure amb les condicions socials en què vivim. L’edat, la salut, els diners, la família, l’educació, el lloc on es viu, la feina que es fa i moltes variables més poden induir, pal·liar o augmentar l’aïllament, el sentiment de soledat o la falta de connexió. Fins i tot, podríem pensar que en les societats capitalistes de consumidors (compulsius) la desconnexió social (i en definitiva la soledat) està d’alguna manera promocionada i és avantatjosa pels interessos del capital. La persona aïllada és molt més dòcil i mal·leable. Creu, a més, que tot allò que pensa i creu i decideix lliurement i autònomament és propi i personal i oblida la dimensió social de la seva suposada “interioritat”.

Un exemple més d’aquest fals aïllament, encara que amb efectes reals: Molts dels problemes que vivim en pròpia pell i als que no ens queda més remei que cercar solucions personals (són els problemes de la nostra vida), com pot ser la soledat de la qual estem parlant (però també l’atur, la pobresa, la vulnerabilitat, el fet de ser un immigrant, etc.), tenen origen social, són problemes estructurals que només es podran resoldre socialment, canviant, no la ment, no a un mateix, sinó les estructures i el món en el qual vivim.

Per acabar, no cal dir que la soledat pot tenir i té una cara més amable, una dimensió positiva. H. D. Thoreau diu que mai no va trobar una companya més sociable que la soledat. Viure amb “la Sole”, quan es tracta d’una decisió personal, pot ser també una experiència positiva. Cal, o a molta gent li cal, la soledat per escoltar el silenci, per poder reflexionar, per trobar la serenitat, per poder eixamplar els espais de la vida interior. Cal, com moltes vides així ho demostren, aprendre a estar amb un mateix, un bon company si se’l sap tractar bé. I t’estalvies, a més, les incomoditats de l’altre (Valor? Impotència? Heroïcitat? Covardia?)

 

Sobre la soledad

[En castellano]

Recopilo algunas de las reflexiones que hice el pasado 2 de octubre en el programa Metròpoli de Radio4 (rne) comentando un informe sobre la soledad en España.

 

“El hombre solitario es una bestia o un dios.”

Aristóteles

Creo que lo primero que hay que hacer para hablar de soledad es mostrar las diferentes dimensiones del tema. Hay muchas maneras de estar solo, de sentirse solo o estar en soledad. Habría una soledad física, en el sentido de estar apartado (aislado, alejado, separado) de los otros seres humanos y no tener (o no querer tener) un contacto físico. Vivir solo, pasear solo la montaña, dormir solo, huir de los espacios públicos y de las aglomeraciones, estar aislado en una habitación (o celda), etc., serían formas de esta soledad. Evidentemente, puede resultar una soledad querida o impuesta, beneficiosa o no.

Diferente a esta soledad física, palpable y a menudo bien visible, tenemos el sentimiento de soledad. A menudo, la formulación de “me siento solo” o el sentimiento de estar solo conlleva cierto malestar o sufrimiento. Nos referimos a una soledad no deseada, a una falta de sentirse cerca o al lado de alguien, a un no tener la simpatía o la compasión del algún otro. También la incomprensión puede provocar este sentimiento. Se puede estar solo en medio de una multitud, sentirse solo entre los compañeros de trabajo, solo en la familia, solo en el mundo.

Y aún puede haber, como mínimo, una tercera manera de estar solo, diferente de las anteriores, que podríamos llamar la desconexión o la falta red relacional y social. Esta desconexión de uno con el resto de humanos no tiene por qué implicar el sentimiento de soledad, ni el aislamiento físico. Se trata de un no tener a nadie en caso de necesidad, de carecer de familia, de falta de verdaderas relaciones de amistad, de red profesional o social a la que recurrir en caso de necesidad de algún tipo. De hecho, puede ser la forma más dramática (y con peores consecuencia) de estar sola o solo, aunque muchas veces puede pasar desapercibida.

Como dice Aristóteles muy acertadamente, el hombre solitario (que vive solo) es una bestia o un dios. En verdad, solo las bestias (algunas bestias) y quizá los dioses pueden vivir solos. El ser humano sólo puede nacer y crecer en un contexto social, junto a otros seres humanos, y nuestros espacios internos (por más que los sintamos como personales, propios y únicos) son políticos y sociales, hechos de sociabilidad. Los Robinsons que hay o ha habido en el mundo, los lobos esteparios (voluntarios o forzados), todos ellos piensan, es decir, hablan en voz bajita que un modo particular de conversar con un “otro”. El lenguaje (el pensamiento) no es un hecho individual sino lo que sin ser de nadie y ser de todos nos es dado incondicionalmente (nos hace humanos y sociales).

Siempre ha habido personas solitarias o que se sienten solas (lo estén o no), pero el aislamiento social no ha sido deseado nunca por nadie. Recordemos que el ostracismo (la expulsión de la ciudad, de la comunidad de la que formas parte, de la tribu) y / o la indiferencia social, el aislamiento social, es uno de los castigos más terribles y crueles que se pueden aplicar. Seguramente, y en determinadas circunstancias, es peor que la muerte porque tiene el mismo resultado pero lentamente y acompañado de gran sufrimiento.

En este sentido, hay que entender la humanidad como un conjunto de comunidades de mortales que se unen para hacer frente a la muerte y al sufrimiento o, en definitiva, a la falta de sentido, a la falta de implicación en algún contexto o proyecto humano. Lo que los humanos no podemos soportar es esta falta de sentido y de implicación en el mundo. Estar implicados significa “emocionarse”, sentir que vale la pena estar vivo… Y es así porque hay emoción, implicación en lo que se hace y se vive. En este proyecto la soledad comporta fracaso. Sólo los seres humanos pueden ayudar a los seres humanos [con esto no estoy negando el valor y la implicación de y con otros seres vivos en muchas dimensiones de la vida]. Nos necesitamos constantemente.

El ser humano moderno, en las sociedades contemporáneas, valora enormemente la autonomía personal y la independencia en muchas dimensiones de la vida (sobre todo la independencia económica, o la psicológica, por ejemplo). De hecho, mantener la “independencia” -como la idea de “crecer con autonomía” – es un valor central para muchas personas. Son evidentes algunos de las ganancias del individuo moderno en su (supuesta) liberación de algunas de las sujeciones clásicas a las comunidades y tradiciones de las que formaba -y forma- parte. Autonomía moral, capacidad de decidir sobre la propia vida, criterio para escoger la vida que queremos tener, etc., son algunos de estos beneficios. También ha tenido algunos costes. La soledad, como desinserción social, podría ser uno de ellos.

Como he dicho antes (y esto es lo que se puede olvidar), los espacios interiores, los pensamientos, los sentimientos, los valores… están hechos de sustancia pública y social, generados y organizados en conversación con los demás, con personas que nos importan y con las que nos sentimos implicados. Es en estas conversaciones que nos hacemos humanos, y sólo en conversación podemos crecer. Estas conversaciones se pueden romper, a menudo se rompen y se vuelven difíciles o imposibles (como ocurre en algunas parejas, entre padres e hijos, entre socios o amigos). Si todas se rompen o se hacen muy difíciles, nos sentimos solos, estamos solos, y no podemos contar con el apoyo y la implicación de otro ser humano. La sociedad moderna [he hablado a menudo de ella en estas páginas] dificulta las conversaciones y hace difícil la implicación (más allá de la compulsión emocional).

La soledad, en cualquiera de las tres formas o dimensiones señaladas al principio, tiene mucho que ver con las condiciones sociales en que vivimos. La edad, la salud, el dinero, la familia, la educación, el lugar donde se vive, el trabajo que se hace y muchas variables más pueden inducir, paliar o aumentar el aislamiento, el sentimiento de soledad o la falta de conexión. Incluso, podríamos pensar que en las sociedades capitalistas de consumidores (compulsivos) la desconexión social (y en definitiva la soledad) está de alguna manera promocionada y es ventajosa para los intereses del capital. La persona aislada es mucho más dócil y maleable. Cree, además, que todo lo que piensa y valora y decide libre y autónomamente es propio y personal y olvida la dimensión social de su supuesta “interioridad”.

Un ejemplo más de este falso aislamiento, aunque con efectos reales: Muchos de los problemas que vivimos en propia piel y a los que no nos queda más remedio que buscar soluciones personales (son los problemas de nuestra vida), como puede ser la soledad de la que estamos hablando (pero también el paro, la pobreza, la vulnerabilidad, el hecho de ser un inmigrante, etc.), tienen origen social, son problemas estructurales que sólo podrán resolverse socialmente, cambiando no la mente, no a uno mismo, sino las estructuras y el mundo en el que vivimos.

Por último, no hay que decir que la soledad puede tener y tiene una cara más amable, una dimensión positiva. H. D. Thoreau dice que nunca encontró una compañera más sociable que la soledad. Vivir con “la Sole”, cuando se trata de una decisión personal, puede ser también una experiencia positiva. Se requiere, o mucha gente le hace falta, la soledad para escuchar el silencio, para poder reflexionar, para encontrar la serenidad, para poder ensanchar los espacios de la vida interior. Es necesario, como muchas vidas así lo demuestran, aprender a estar con uno mismo, un buen compañero si se le sabe tratar bien. Y te ahorras, además, las incomodidades del otro (Valor? Impotencia? Heroicidad? Cobardía?)

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s